In opdracht van waterschap Hollandse Delta voert Pennings Groenvoorziening vanaf 2021 het berm- en slootonderhoud in het gebied Voorne Putten uit.

Planning slootonderhoud landbouwpercelen
Het slootonderhoud wordt uitgevoerd in twee periodes. De eerste periode is week 21 t/m 29. De tweede periode is week 32 t/m 48.

Vijfdagenregeling en contactgegevens
Voor het slootonderhoud wordt er (gedeeltelijk) gebruik gemaakt van percelen van agrariërs. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met de activiteiten op het landbouwperceel. Hiervoor is de vijfdagenregeling ingesteld. De regeling is bedoeld voor agrariërs die willen zaaien/poten of hun percelen voor de winter nog opnieuw hebben ingezaaid met gewassen. De regeling houdt in dat u, als het perceel beschikbaar is, dit per telefoon of e-mail meldt bij de uitvoerder van het gebied. Op de kaart is per gebied de uitvoerder en het telefoonnummer weergegeven. De werkzaamheden worden maximaal vijf werkdagen na de melding, mits de weersomstandigheden het toelaten, uitgevoerd. Wanneer er gewas op het perceel staat wordt er gebruik gemaakt van een smalspoortrekker.


Werkwijze

Bij het slootonderhoud wordt het nat profiel uit gemaaid en 80 cm van het talud boven het waterpeil. Het vrijgekomen maaisel wordt verwerkt op het naastliggend terrein.